Pogodba o zaposlitvi za določen čas - skrajšan delovni čas

  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas - skrajšan delovni čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas - skrajšan delovni čas

  • 44,90€

  • Brez DDV: 36,80€

S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede delovnega razmerja, ki ga s to pogodbo skleneta. Določiti je potrebno, ali se sklepa pogodba za določen ali nedoločen čas. Pogodbo se lahko sklene za določen čas samo v primerih, ki jih našteva zakon in sicer, če gre za izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, nadomeščanje začasno odsotnega delavca, začasno povečan obseg dela in podobno. Ta razlog je potrebno tudi zapisati v pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Pomembno je, da delodajalci ne izkoriščajo možnosti sklenitve pogodbe za določen čas, zato načeloma ne smejo skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. V pogodbi morata stranki opisati naziv ter opis delovnega mesta, kraj opravljanja dela ter dogovor o letnem dopustu, pogodba pa mora vsebovati tudi določilo o odpovednem roku. Dogovoriti se morata tudi o začetku veljavnosti pogodbe ter o nastopu dela. Stranki lahko skleneta pogodbo tudi za skrajšani delovni čas, torej čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu. V tem primeru se pravice in obveznosti delavca uveljavljajo sorazmerno glede na čas, za katerega je delovno razmerje sklenjeno. Obvezno morata določiti tudi plačo delavca ter vse njene sestavine.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši