Pogodba o zaposlitvi

  • 2022-01-17
Pogodba o zaposlitvi

Delovna razmerja in v okviru teh delovno pravne pogodbe ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta vzpostavlja domnevo obstoja delovnega razmerja, v kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja.

Pri pogodbi o zaposlitvi s poslovodno osebo lahko pravice in obveznosti urejamo nekoliko drugače. V primeru sklepanja pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi zakon dovoljuje, da se drugače uredijo nekatere pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, ki jih našteva 73. člen ZDR-1. V primeru vodilnega delavca pa se lahko drugače dogovori le glede delovnega časa. 


Pri pogodbi o zaposlitvi zaposlitvi lahko stranke določijo tudi pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ZDR-1. ZDR-1 v 31. členu natančno določa, katere sestavine mora vsebovati pogodba o zaposlitvi.

Obveznosti pogodbenih strank

Temeljna obveznost delodajalca je, da delavcu zagotavlja delo in da mu za to zagotovi ustrezno plačilo. Zagotoviti mora tudi vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko delavec nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti ter omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov. Poleg tega mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu in varovati delavčevo osebnost. Na drugi strani je temeljna obveznost delavca vestno opravljanje dela po delodajalčevih navodilih. Delodajalca mora obveščati o bistvenih okoliščinah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca, prav tako ne sme med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca opravljati del ali sklepati poslov, ki bi lahko pomenila konkurenco za delodajalca.

Pogodba o zaposlitvi - prenehanje

Zakon določa načine prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Ta lahko preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca (če je ta fizična oseba), s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča ter v primerih, ki jih določa zakon.

Vsebina pogodbe

Vzpostavitev delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem je lahko zahteven postopek, saj je treba izpolniti številne pravne zahteve. Brez pravih navodil je težko ugotoviti, kaj je treba vključiti v pogodbo o zaposlitvi, da se zagotovi zaščita obeh strani. Prav tako je pomembno zagotoviti, da so v pogodbo vključeni vsi potrebni elementi, tako da je pravno zavezujoča.

Naša predloga pogodbe o zaposlitvi vam zagotavlja celovit dokument, v katerem so opisani vsi bistveni elementi pogodbe o zaposlitvi, vključno z opisom delovnega mesta, nalogami in odgovornostmi, paketom nadomestil in ugodnosti, klavzulo o prenehanju pogodbe in še več. Ta predloga vam bo pomagala hitro in enostavno ustvariti pravno zavezujočo pogodbo, tako da boste lahko mirni, saj boste vedeli, da so vaše pravice kot delodajalca ali delojemalca zaščitene.

Vzpostavitev dolgoročnega delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem je lahko zapletena, saj je treba upoštevati številne pravne zahteve. Bistveno je zagotoviti, da so v pogodbo vključeni vsi potrebni elementi, da je pravno zavezujoča in da so zaščitene pravice obeh strank. Celovita predloga pogodbe o zaposlitvi lahko pripomore k enostavnejšemu in učinkovitejšemu postopku, saj zagotavlja dokument, ki opisuje vse bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi.Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem je pravno zavezujoč dokument, v katerem so opisani pogoji in obveznosti obeh strani. Za delodajalce je pomembno, da pripravijo celovito in podrobno pogodbo o zaposlitvi, da zaščitijo svoje poslovne interese in pravice svojih zaposlenih.


Dobra pogodba o zaposlitvi mora vsebovati naziv delovnega mesta, opis dela, dolžnosti in odgovornosti delavca, paket nadomestil in ugodnosti, delovni čas, klavzulo o prenehanju delovnega razmerja, klavzulo o zaupnosti in klavzulo o intelektualni lastnini. To zagotavlja jasna pričakovanja delodajalca in zaposlenega glede njunih vlog na delovnem mestu. Pogodba mora vsebovati tudi informacije o davkih ali drugih odtegljajih, ki se lahko odtegnejo od plače.


V pogodbo je treba vključiti tudi trajanje delovnega razmerja, tako da se obe strani zavedata, koliko časa bo trajalo. Na splošno velja, da pogodbe za določen čas ne smejo trajati dlje kot dve leti; če pa ni določeno trajanje, se šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.


Poleg teh ključnih klavzul lahko delodajalci vključijo tudi druge elemente, kot so prepoved konkurence, bonusi ali delniške opcije, kar je odvisno od posamezne panoge ali razmer. Ti dodatni elementi lahko pomagajo oblikovati celovitejšo in podrobnejšo pogodbo o zaposlitvi, ki je posebej prilagojena potrebam posameznega podjetja.


S temeljitim razumevanjem vseh potrebnih podrobnosti v zvezi z delovnim razmerjem ta vrsta dokumenta pomaga zagotoviti, da se obe strani pred sklenitvijo sporazuma v celoti zavedata svojih zakonskih pravic in obveznosti. Prav tako služi kot referenčna točka, če bi med njima kadar koli v času trajanja njunega razmerja prišlo do spora. Brez ustreznih smernic je težko vedeti, kaj je treba vključiti v pogodbo o zaposlitvi, da se zagotovi zaščita obeh strank za čas trajanja njune pogodbe. Prav tako je pomembno zagotoviti, da so v pogodbo vključeni vsi potrebni elementi, tako da je pravno zavezujoča.

Oznake: