Sklic skupščine

  • Sklic skupščine

Sklic skupščine

  • 24,90€

  • Brez DDV: 20,41€

Skupščino je potrebno sklicati vsakič, ko je to določeno z zakonom, statutom, ali kadar je to v korist družbe. Skliče jo poslovodstvo družbe, ki o tem odloči z navadno večino. Sklic mora vsebovati firmo in sedež družbe, čas in kraj skupščine, predlog dnevnega reda, presečni dan z obrazložitvijo, da se skupščine lahko udeležijo samo delničarji, ki so na ta dan lastniki delnic, rok, do katerega lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda, rok, do katerega lahko delničarji sporočijo predlog za objavo predlogov sklepov, predlog sklepov organov vodenja ali nadzora, kje in kako se lahko pridobijo popolna besedila listin in predlogov prej omenjenih predlogov sklepov, navedbo, da lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti ter glasovanja preko elektronskega sredstva ali pošte. če je to možno glede na določila družbe.izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši