Aneks k prodajni pogodbi za avtomobil

  • Aneks k prodajni pogodbi za avtomobil

Aneks k prodajni pogodbi za avtomobil

  • 19,90€

  • Brez DDV: 16,31€

Aneks k prodajni pogodbi je dodatek k tej pogodbi, katerega namen je spremeniti določene določbe osnovne pogodbe, v tem primeru torej prodajne pogodbe. S prodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo na kupca prenesel lastninsko pravico na predmetu pogodbe, to je lahko nepremičnina ali premičnina, kupec pa se zaveže, da o za to plačal določen znesek (kupnino).  Aneks se k pogodbi sklene na predlog ene od strank, navadno ker je prišlo do nekih spremenjenih okoliščin. Spremenijo se lahko katerekoli določbe pogodbe, razen tiste, ki so glede na zakon dispozitivne narave torej take, ki ne smejo biti dogovorjene drugače, kot je to določeno v zakonu. Pri prodajni pogodbi se lahko stranki dogovorita o spremembi predmeta pogodbe, lahko pa se dogovorita o spremembi višine zahtevanega plačila, glede roka plačila ali morebiti načina plačila. Postavita ali spremenita lahko tudi različne roke izročitve predmeta pogodbe ali plačila, kot tudi lahko dodajata ali spreminjata različne pogoje, pod katerimi bo predmet pogodbe kupcu izročen oziroma pod katerimi bo prenesena lastninska pravica.  K pogodbi lahko tudi dodata nekatere določbe, ki prej niso bile dogovorjene, če se odločita, da bosta zadeve uredila drugače, kot jih ureja Obligacijski zakonik. Če je predmet pogodbe predmet, o katerem se vodi javna knjiga, kot je zemljiška knjiga ali register, je potrebno dodati tudi novo intabulacijsko klavzulo oziroma podlago za vpis v register, če je to zaradi spremenjenih določb potrebno.

izpolni

Izpolni

natisni

Natisni

podpiši

Podpiši