Odpoved najema stanovanja

  • 2022-01-18
Odpoved najema stanovanja

Lastniki stanovanj ter najemniki imajo različne razloge zaradi katerih včasih želijo, da sedanji najemnik ne bi več prebival v stanovanju. Najemno pogodbo lahko prekineta obe stranki, vendar iz različnih razlogov.

Lastnik stanovanja lahko najemno pogodbo odpove iz krivdnih razlogov, ki jih našteva 103. člen Stanovanjskega zakonika (SZ-1) ter iz razlogov, ki sta jih stranki navedli v najemni pogodbi. Krivdni razlog pomeni, da najemnik povzroča večjo škodo, ne vzdržuje stanovanja, v določenem roku ne plačuje najemnine ali stroškov, ipd. Pri tem je pomembno, da lastnik najprej najemnika pisno opozori na kršitve. Ko pa najemnik ne krši določil najemnega razmerja, potem lahko lastnik odpove najemno pogodbo le, če mu priskrbi drugo primerno stanovanje. Ob tem se najemniku ne smejo bistveno poslabšati stanovanjski pogoji.

Najemnik lahko odpove najemno pogodbo kadarkoli brez navajanja razlogov, pod pogojem, da obvesti lastnika stanovanja. V primeru, da se najemnik in najemodajalec v pogodbi nista drugače dogovorila, ima na voljo 90 dnevni odpovedni rok.